Правно съобщение

Вашият достъп и използването на уеб сайта на ROCKWOOL Bulgaria на адрес bg.rockwool.com („Уеб сайтът“) са предмет на настоящото правно съобщение, включително отказ от отговорност („Правно съобщение“), което се отнася за цялото съдържание на Уеб сайта и за кореспонденцията чрез електронна поща между ROCKWOOL Bulgaria и Вас. Моля, прочетете настоящото Правно съобщение.

Използването от Ваша страна на Уеб сайта представлява приемане от Ваша страна на Правното съобщение. Ако не приемате правното съобщение, трябва веднага да затворите Уеб сайта.

ROCKWOOL Bulgaria си запазва правото да променя Правното съобщение по всяко време чрез публикуване на промените в Уеб сайта. Вие имате ангажимент да преглеждате редовно правното съобщение, за да се осведомявате за промените. Продължаването на използването от Ваша страна на Уеб сайта след настъпили промени представлява приемане от Ваша страна на тези промени.

Документи, които са достъпни на уеб сайта 

Цялото съдържание на Уеб сайта е собственост на ROCKWOOL Limited и е защитено от законите за авторско право. Разрешение за използване на документите (напр. годишен доклад, доклад за въздействие върху околната среда, съобщения за пресата, спецификации и др.) от Уеб сайта се дава, при условие че (1) уведомлението за авторско право на ROCKWOOL Limited фигурира във всички екземпляри, (2) използването на такива документи от Уеб сайта е само за информация, а не с търговска цел, и няма да се копират или публикуват на компютър в мрежа или да се излъчват по медия, и (3) не се правят промени в никой документ. Използването с каквато и да е друга цел изрично се забранява и може да доведе до тежки граждански и углавни санкции.

Композицията и оформлението на Уеб сайта е собственост на ROCKWOOL Limited. Разрешението за използване на документите, посочени по-горе, не включва композицията и оформлението на Уеб сайта или на който и да е друг уеб сайт, който е собственост на или се управлява от ROCKWOOL International A/S („Уеб сайтове на ROCKWOOL“). Композицията и оформлението на Уеб сайтовете на ROCKWOOL не може да се копира или имитира цялостно или частично. Не може да се копира или препредава лого, графика или изображение от който и да е от Уеб сайтовете на ROCKWOOL, освен ако няма изрично разрешение от ROCKWOOL Limited или ROCKWOOL International A/S.

ROCKWOOL Limited не поема ангажименти за пригодността за каквато и да е цел на информацията в документите и съответните графики, публикувани на Уеб сайта. Всички документи и съответните графики се предоставят във вида, в който са, и до степента, разрешена по закон, без никакви гаранции. Макар и нищо в настоящото Правно съобщение да не изключва или да не ограничава нашата отговорност за умишлено въвеждане в заблуждение, или за смърт или телесно нараняване, причинени от небрежност от наша страна, ROCKWOOL Limited или ROCKWOOL International A/S при никакви обстоятелства няма да носи отговорност за каквито и да е преки, косвени или произтичащи щети, или за каквито и да е други щети в резултат на загуба на възможност за експлоатация, данни или печалба, независимо дали по силата на договора, небрежност или друго действие, произтичащо от или във връзка с използването на информацията, която е достъпна от Уеб сайта.

Възможно е в документите и съответните графики, публикувани на Уеб сайта, да има технически неточности или типографски грешки. ROCKWOOL Limited се стреми да поддържа постоянна услуга без грешки, но ние не сме в състояние да гарантираме, че Уеб сайтът или услугите, които предлагаме, ще бъдат винаги достъпни или без грешки. Въпреки че използваме антивирусен софтуер за защита на съдържанието на Уеб сайта от познатите вируси, ROCKWOOL Limited не може да гарантира, че в материалите и файловете за изтегляне от Уеб сайта няма никакви зловредни кодове. Вие имате ангажимент да вземете мерки за защита на Вашата компютърна система от заразяване с вируси. До степента, разрешена по закон, ROCKWOOL Limited няма да поема отговорност, произтичаща от грешки във или недостъпност на Уеб сайта.

Показаните на Уеб сайта хипервръзки са само за Ваше удобство. Ако решите да следвате някоя хипервръзка, Вие ще напуснете Уеб сайта. ROCKWOOL Limited не контролира и не одобрява съдържанието на други уеб сайтове, и ние не поемаме отговорност, произтичаща от използването от Ваша страна на хипервръзките.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ: ROCKWOOL FIRESAFE INSULATION, DUOROCK, HARDROCK, ROCKLOSE, ROCKTHERM, ROCKFALL, ROCKPRIME, SPECIFIRE, EASYFIT FIRE BARRIER SYSTEM, SP FIRESTOP, ENERGYSAVER, SOUNDPRO, ROCKSHIELD, RAIN SCREEN DEVICE, ROCKLINER, ROCKWOOL AQUADACT, ROCKFLOOR, FIREPRO, FLEXI BEAMCLAD, COLUMNCLAD, ROCKPANEL ROCKFON, LABELROCK, TAUROX и GRODAN и/или имената на други продукти, упоменати тук, са или търговски наименования, или запазени търговски марки на ROCKWOOL International A/S и/или нейните филиали, и не могат да се използват без тяхното предварително писмено съгласие.

Отказ от отговорност за програма

Уеб сайтът съдържа компютърна програма, предназначена за помощ на инженерите, архитектите, строителните техници и други лица с технически познания при изчисляването на енергийната ефективност на сградите по SAP съгласно актуалния UK SAP 2001.

ROCKWOOL Limited не поема ангажименти и не дава каквито и да е гаранции за точността или пълнотата на информацията в компютърната програма.

Използвайки компютърната програма, Вие приемате, че ROCKWOOL Limited не носи отговорност за щети, в това число, но не само, преки или косвени загуби, които може да се дължат на грешки или дефекти в компютърната програма, или които може да се дължат на правилното или неправилното използване на компютърната програма.

Компютърната програма, разработена от JPA TL, е защитена от законите за авторско право и всички права върху компютърната програма са лицензирани на ROCKWOOL Limited. Можете да използвате компютърната програма за изчисления, но съдържанието не може да се копира или използва по какъвто и да е начин.

Вие упълномощавате ROCKWOOL Limited да използва, съхранява и обработва всякаква информация, която ни предоставяте, в това число Вашето име, адрес и имейл адрес, дотолкова доколкото е разумно необходимо за нас да предоставяме нашите услуги. ROCKWOOL Limited се съгласява да третира Вашата лична информация като поверителна и да предприеме съответните стъпки тя да не бъде достъпна за неупълномощени лица. За повече подробности как ние се отнасяме към Вашата лична информация прочетете нашата декларация за поверителност, изложена по-долу.

Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени. Нищо в настоящото Правно съобщение не засяга Вашите законни права. Ако бъде счетено, че част от настоящото Правно съобщение е незаконно или неизпълнимо, тази част ще бъде заличена, а останалата част от Правното съобщение ще продължи да бъде обвързваща и изпълнима.

Настоящото Правно съобщение се регулира от законите на Англия и Уелс, и всеки спор, произтичащ от настоящото Правно съобщение, ще бъде предмет на юрисдикцията на съдилищата на Англия и Уелс.

Вашият достъп и използването на уеб сайта на ROCKWOOL Limited на („Уеб сайтът“) са предмет на настоящото правно съобщение, включително отказ от отговорност („Правно съобщение“), което се отнася за цялото съдържание на Уеб сайта и за кореспонденцията чрез електронна поща между ROCKWOOL Limited и Вас. Моля, прочетете настоящото Правно съобщение. 
Използването от Ваша страна на Уеб сайта представлява приемане от Ваша страна на Правното съобщение. Ако не приемате правното съобщение, трябва веднага да затворите Уеб сайта.

ROCKWOOL Limited си запазва правото да променя Правното съобщение по всяко време чрез публикуване на промените в Уеб сайта. Вие имате ангажимент да преглеждате редовно правното съобщение, за да се осведомявате за промените. Продължаването на използването от Ваша страна на Уеб сайта след настъпили промени представлява приемане от Ваша страна на тези промени.