This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Замърсяване на въздуха от пожари

В следствие на пожари атмосферата се замърсява всеки ден.

Емисиите, които са причинени от пожари, имат негативно влияние върху околната среда. Освен че в самото място на пожара се образуват токсични продукти на горене, във въздуха попада също и значително количество твърди частици (прах).

Тези частици съдържат освен другото сажди, катрани, несъвършено изгорели материали и анорганични отпадъци. По груба преценка на специалисти от Шведския научно-изследователски и изпитвателен институт (SP) причинените от пожари емисии на неизгорели въглеводороди достигат до същите годишни количества, както емисиите на замърсители, причинени от автомобилния товарен транспорт.

Частиците, които се изхвърлят в атмосферата при пожар, са по правило от 20 до 400 пъти по-големи от частиците, които се отделят като продукти на регулируемо изгаряне на горивни материали.

Екологична катастрофа

Недостатъчната противопожарна защита може да стане причина за това, че и един по-малък пожар се превръща в истинско екологично бедствие. При пожара на завода «Sandoz» в гр. Базел, Швейцария във водите на река Рейн попаднаха тонове опасни химически вещества. Поради това не само че измря голям брой риба, но замърсяването на реката се отрази и върху качеството на водата, използвана като питейна.